Privacy statement SABA Dinxperlo BV

SABA Dinxperlo BV, gevestigd aan Meniststraat 7, 7091 ZZ Dinxperlo, verklaart dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de (Algemene verordening gegevensbescherming) AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

SABA Dinxperlo BV 
Meniststraat 7, 7091 ZZ Dinxperlo 
+31 (0)315 65 89 99 
www.saba-adhesives.com
sabadinxperlo@saba-adhesives.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
SABA Dinxperlo BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SABA Dinxperlo BV verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van onze (e-)nieuwsbrief en/of informatie brochure
 • Verzenden van product gerelateerde informatie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Marketing automation
SABA werkt met marketing automation waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming (accepteren van follow-up) toegevoegd aan de lijst van abonnees. Elke verzonden e-mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming
SABA Dinxperlo BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar menselijk handelen vereist is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SABA Dinxperlo BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
SABA Dinxperlo BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SABA Dinxperlo BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SABA Dinxperlo BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SABA Dinxperlo BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sabadinxperlo@saba-adhesives.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SABA Dinxperlo BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SABA Dinxperlo BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze sales binnendienst of via sabadinxperlo@saba-adhesives.com.
Privacy statement
No data found