Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, kunnen we geen garanties geven betreffende volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie. We kunnen er ook niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SABA Dinxperlo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de SABA-website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de SABA-website te kunnen raadplegen. We zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de SABA-website verkregen is.

De informatie op de SABA-website (waaronder deze juridische informatie) wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt, eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvoorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van SABA Dinxperlo BV.

Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden:

Disclaimer & Algemene Voorwaarden
No data found